Regulamin sprzedaży internetowej

Kategoria Nauka 4 komentarze

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sprzedaż internetowa zorganizowana przez Sprzedawcę odbywa się za pośrednictwem portali facebook.com, olx.pl oraz allegro.pl. Prowadzona jest przez Przemysława Jareckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Jarecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5611571929 REGON 389860400

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sprzedaży internetowej i określa zasady korzystania ze sprzedaży internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej będącą własnością Sprzedawcy.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sprzedaży internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Jarecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5611571929 REGON 389860400

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów u Sprzedawcy za pośrednictwem określonych w regulaminie portali oraz sprzedaży internetowej

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sprzedaż internetowa – Sprzedaż wysyłkowa na odległość odbywająca się za pośrednictwem platform OLX.pl, allegrolokalnie.pl oraz facebook.com.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach sprzedaży internetowej bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży internetowej.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości przesłanej do Sprzedawcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Produkt – rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sprzedaży internetowej pzez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Skorzystać z usług odpowiedniego portalu pośredniczącego tj. facebook.com, olx.pl, allegrolokalnie.pl. w którym prezentowany jest Produkt Sprzedawcy i dokonać zakupu Produktu według zasad obowiązujących na danym portalu internetowym lub

2. Przesłać za pomocą w/w portali internetowych wiadomość prywatną do Sprzedawcy w celu złożenia zamówienia Produktów.

3. Jeśli portal internetowy w którym prezentowane są Produkty Sprzedawcy oferuje usługę płatności, Klient może dokonać płatności za pomocą tego systemu.

4. Poza w/w portalami płatność odbywa się wyłączenie w formie przedpłaty przelewem bankowym na konto Sprzedawcy lub poprzez zapłatę za pobraniem u kuriera w trakcie dostawy.

§ 4. Zasady wysyłki produktów

1. Wysyłka odbywa się za pomocą wybranych przez Klienta usług kurierskich i pocztowych, po uzgodnieniu ze Sprzedającym

2. Zryczałtowany koszty przesyłki wynosi 15,00 zł. W przypadku niestandardowych gabarytów przesyłki jej koszt ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. W wyniku indywidualnych negocjacji z Klientem możliwe jest zorganizowanie przez Sprzedawcę bezpłatnej przesyłki wliczonej w cenę produktu.

4. Składając Zamówienie Klient każdorazowo przekazuje Sprzedawcy środki pieniężne na zorganizowane Przesyłki oraz udziela Sprzedawcy upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

5. W przypadku procedury zakupu przez zewnętrzny portal internetowy za organizację wysyłki odpowiedzialny jest ten portal.

5. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, SMS bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia w wiadomości prywatnej do Sprzedawcy.

5. Zwrot Produktu odbywa się na koszt Klienta.

§ 5. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są używane i nowe (powystawowe) Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 6 Dane osobowe w procesie Sprzedaży internetowej

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sprzedaży internetowej jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sprzedaży internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta podczas Sprzedaży internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane w trakcie Sprzedaży internetowej zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nowe wzory koszulek w sklepie hiszpanskieklimaty.pl

Kategoria Rozrywka Skomentuj

Od pewnego czasu na blogu działa sklep z koszulkami dla fanów języka hiszpańskiego. Jeśli jeszcze nie miałaś/eś okazji sprawdzić nowych zakładek na stronie, to zapraszam do odwiedzenia go pod adresem pod adresem

hiszpanskieklimaty.pl

Czytaj dalej

, , ,

Jak uczyć się z tekstów piosenek

Kategoria Rozrywka Skomentuj

Chciałbyś uczyć się języków bez wysiłku? Nauka poprzez tłumaczenie utworów to metoda stosowana przez  najlepszych lektorów. Dotychczas przygotowanie tekstów z lukami wymagało dodatkowej pracy. Czytaj dalej

, , ,

Jak uczyć się języków dzięki Tidal

Kategoria Rozrywka 1 komentarz

Ponad dwa lata temu napisałem artykuł o tym, jak aplikacja Spotify może pomóc w nauce języka hiszpańskiego.  Urzekła mnie wtedy łatwość dostępu do tysięcy utworów w różnych językach, za jedyne 20 zł miesięcznie. Czytaj dalej

, ,

Hiszpański w USA

Kategoria Rozrywka 2 komentarze

Drodzy czytelnicy! Na pewno zauważyliście, przez dłuższy czas nie pojawiały się tutaj nowe teksty. Działo się tak dlatego, ze ostatnie cztery miesiące spędziłem na wymianie studenckiej w Stanach Zjednoczonych.  Czytaj dalej

, ,

Tłumaczenie Deorro – Perdóname

Kategoria Rozrywka Skomentuj

Wraz z nadejściem wiosny, postanowiłem wrócić do dodawania dla tłumaczeń tekstów hiszpańskich piosenek. Jeśli słuchacie radia, na pewno słyszeliście tę piosenkę wiele razy. Czytaj dalej

, ,

TOP